Το έργο μας

Το Επιμελητήριο:

Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, συγκεντρώσεις, αποστολές, εκδρομές, ανταλλαγές επιχειρηματιών, επιστημόνων, καλλιτεχνών και άλλων κοινωνικών ομάδων με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για την οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική και επιστημονική ανάπτυξη Ελλάδας και Κένυας.

Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, μελέτες, βιβλία, αναφερόμενα στην οικονομία, τον πολιτισμό και τις σχέσεις Ελλάδας και Κένυας.

Οργανώνει εκθέσεις οικονομικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του διαδικτύου για την ανάπτυξη και κοινοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Καταρτίζει συμβάσεις και συνάπτει συμφωνίες, για λογαριασμό των μελών του, με χορηγούς, διαφημιζόμενους μέσα από τα έντυπα, τον διαδικτυακό τόπο και τα εν γένει διαθέσιμα και πρόσφορα μέσα του ίδιου όσο και των μελών του.

Ασχολείται με τη δημιουργία προγραμμάτων ασφάλισης και εν γένει εγγυητικών ταμείων ή ταμείων αλληλοβοηθείας των μελών του και τη διαχείρισή τους.

Ιδρύει κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων.

Εκδίδει βιβλία και λοιπά περιοδικά ή μη έντυπα και όχι μόνο. Επίσης, δημιουργεί και κυκλοφορεί κάθε μέσο εγγραφής πληροφοριών, ήχου και εικόνας (dvd, cd, κ.ά.), καθώς και δημιουργεί και διαχειρίζεται ηλεκτρονικά προγράμματα και συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης και ενημέρωσης.

Συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και σε αναπτυξιακά προγράμματα διεθνών οργανισμών και τραπεζών (UN, IMF, WB, EBRD, EBI κ.λπ.) καθώς και κυβερνήσεων προς όφελος των μελών του αλλά και των δύο κρατών.

Διεκπεραιώνει εργασίες που αφορούν εισαγωγές και εξαγωγές και διαχειρίζεται πωλήσεις και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες και ασχολείται με τη διανομή / προώθηση / παράδοση - πώληση αγαθών και προϊόντων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Γενικότερα, το Επιμελητήριο υλοποιεί οτιδήποτε κρίνει πως είναι αναγκαίο και αποτελεσματικό για να εξυπηρετηθούν και να επιτευχθούν οι σκοποί του. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να συνεργαστεί με κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδας και της Κένυας καθώς και με άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συναφείς σκοπούς.